ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിലേക്കുള്ള രചനകൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രം അയയ്ക്കുക keralanewstime.com@gmail.com

കവർ സ്റ്റോറി

Latest

പുസ്തക വായന

കവിതയും മാഗസിനും ക്ഷണിച്ചു

കവിതാ പുരസ്‌കാരം വി.ബാലചന്ദ്രന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പനമറ്റം ദേശീയ വായന ശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ കവിതാ പുരസ്‌കാരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിച്ചു. 10000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. 2014 മുതൽ 2016 ഡിസംബർ വരെ ഒന്നാം പതിപ്പായി...

കണ്ടറിവ്

ബീഫ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്

ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൊരുതലാണ് ജീവിതം. ഇത്തരമൊരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ലെന്നു പറയണം. ഭക്ഷണത്തിനു മേൽ മതവും ഭരണകൂടവും ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയതിനു, ഏറെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട്. വടക്കേയിന്ത്യയിൽ പശുവിനെ...

ഇ-കൃതി

പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് “ഇ”-പുസ്തകത്തിലേക്ക്

ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണു സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ ഉടലെടുക്കുന്ന പുതു വിപ്ലവങ്ങള്‍. ജീവിതത്തിന്റെ സര്‍വ്വമാന ദിക്കുകളിലും ഇവ കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലാ, ഇന്നു വരെ കാണാത്ത പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് ലോകാവസ്ഥയെ...

പുസ്തക വായന

കവിതയും മാഗസിനും ക്ഷണിച്ചു

കവിതാ പുരസ്‌കാരം വി.ബാലചന്ദ്രന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പനമറ്റം ദേശീയ വായന ശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ കവിതാ പുരസ്‌കാരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിച്ചു. 10000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. 2014 മുതൽ 2016 ഡിസംബർ വരെ ഒന്നാം പതിപ്പായി...

ചലച്ചിത്രം

Latest
Sorry, No Posts Found