പി കെ. ശിവദാസന്‍ കവിത

ഭക്തിയുടെ നിറവിനും കൃഷ്ണന്‍ എന്ന മിത്തിനും അപ്പുറം, പി കെ. ശിവദാസന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ അവദൂതനെ തേടിയാണ്. kavitha p.k.sivadasanപഴമയുടെ സൌന്ദര്യം പകരുന്ന കവിതകള്‍.


Continue Reading

ജോണി ജെ പ്ലാത്തോട്ടം നോവല്‍

വശ്യ മനോഹരമായ ഭാഷയില്‍ ജോണി നോവല്‍ എ ഴുതുകയല്ല, ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണ് . novel johny j plathottamവായിക്കുക, തികച്ചും സൗജന്യമായി.


Continue Reading

സ്വന്തം കൃതി പുറത്തിറക്കാം

കൃതികളുടെ സ്വതന്തവും സൗജന്യവുമായ വായന . കൃതികള്‍ പി.ഡി.എഫില്‍ എല്ലാവര്ക്കും വായിക്കാം സ്വന്തം കൃതികള്‍ ആര്‍ക്കും keralanewstime.com@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ അയയ്ക്കാം


Continue Reading