കവി ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂർ പരസ്യ മോഡൽ; കാച്ചെണ്ണയ്ക്കിനി കവിതയുടെ മണം

  മലയാള കാവ്യലോകത്ത് ഇതു ആദ്യമായിരിക്കാം. ഒരു കവി പരസ്യ മോഡലാകുന്നത്. അതും  കാച്ചെണ്ണയുടെ പരസ്യത്തിന്. പ്രശസ്ത കവി ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂർ, പുലിയൂർ ഹെർബൽ സെന്റർ പുറത്തിറക്കിയ  സൈനസ് മൈനസ് കാച്ചെണ്ണയുടെ പരസ്യ മോഡലാണ്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റൊറുകളിലെ കണ്ണാടിപ്പെട്ടിയിൽ കവിയുടെ പടമുള്ള കാച്ചെണ്ണ സെലിബ്രിടികൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു. എണ്ണ>  കവിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമാണ്‌ പുലിയൂർ ഹെർബൽ സെന്റർ. പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ കുടുംബത്തിൽ  ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പുലിയൂർ ഹെർബൽ സെന്ററിനെ  കവി മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നത്. കവിയുടെ മുഖ ചിത്രമുള്ള കവറിനുള്ളിൽ എണ്ണ പൊതിഞ്ഞു ആവശ്യക്കാർക്കെത്തിക്കുന്നു. മൈഗ്രൈൻ,സൈനസൈറ്റെസ്,അകാലനര […]


Continue Reading