സാറ്റർഡേ ഹോളിഡെ

ഇതിനെയാണ് പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുകയെന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. സർക്കാർ ഓവർഡ്രാഫ്ട്ടാകുന്നുവെന്ന വാർത്ത‍ വന്നതും ചെലവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നതിനുമിടയ്ക്കാ ണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്.സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമായി പ്രവൃത്തി ദിവസം കുറയ്ക്കണമത്രെ!. സംഗതി നിർദ്ദേശമല്ല, ഫയലായി മാറി. സെക്രടറിയെറ്റിൽ ചുറ്റിത്തിരിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തുമെത്തി. എന്തൊരു വേഗത! ഇതിനാണ് അതിവേഗം ബഹുദൂരമെന്ന പറച്ചിൽ. പ്രവൃത്തി സമയം മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ടായി. 9 മുതൽ 5 എന്നും 5.30 എന്നും ഒക്കെയായി പ്രചാരണം. ആഫീസുകളിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാനിന്റെയും കത്തുന്ന […]


Continue Reading