മുഹമ്മദാലിയ്ക്കു വിട

വാർത്ത

ബൊക്സിങ്ങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദാലിയ്ക്കു വിട. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൊക്സിങ്ങ് താരമായി വളർന്ന അലി പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തെ തുടർന്നാണ്‌ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *