വശ്യ മനോഹരമായ ഭാഷയില്‍ ജോണി നോവല്‍ എ ഴുതുകയല്ല, ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണ് .
novel johny j plathottamവായിക്കുക, തികച്ചും സൗജന്യമായി.