ഭക്തിയുടെ നിറവിനും കൃഷ്ണന്‍ എന്ന മിത്തിനും അപ്പുറം, പി കെ. ശിവദാസന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ അവദൂതനെ തേടിയാണ്.
kavitha p.k.sivadasanപഴമയുടെ സൌന്ദര്യം പകരുന്ന കവിതകള്‍.