ഞങ്ങളെപ്പറ്റി

വർത്തമാന കാലത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്, കേരളന്യൂസ് ടൈം ഡോട്ട് കോം. പ്രതിവാര വാർത്തകളും ചിന്തകളും സാഹിത്യവുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും  കേരളന്യൂസ് ടൈം ഡോട്ട് കോം പുറത്തിറങ്ങും. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനവും  അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്  ഈ പോർട്ടലിന്റെ ധൈര്യം.

എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ രചനകൾ മലയാളം മെയിൽ ആയി അയയ്ക്കാം.

വിലാസം: keralanewstime.com@gmail.com

 

എഡിറ്റോറിയൽ

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ആദർശ് അഞ്ചൽ
എക്സിക്യുട്ടീവ് എഡിറ്റർ
പ്രവ്ദ.ആർ
 
വിലാസം:
പുത്തൻ ചന്ത
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍:9633661320                                                                                                                                      
 
 HTML Hit Counter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *