ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ ‘കുഴപ്പങ്ങൾ’!

കുഴപ്പങ്ങളെ നാട്ടു നടപ്പായി കാണുന്ന ശീലമുണ്ട്. അത്തരം ശീലം, എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളെയും നിസ്സാരമാക്കുകയും,ഗുണത്തെ പാർവ്വതീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അഴിമതി അത്തരമൊരു കുഴപ്പമാണ്. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെടുന്നവരോട് ഇത്തരം ‘കുഴപ്പങ്ങൾ’ക്കായി ചില്ലറ കരുതണമെന്നും പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി തടസ്സമാകരുതെന്നും(പ്രായോഗിക)ഗുരുസ്ഥാനീയർ പറയും. ഇത്തരം നവകാല പ്രതിസന്ധിയിലാണ്,ന്യൂ ജനറേഷൻ പാർട്ടി യായ ആപ്പിന്റെ വരവ്. ചില്ലറ കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതു കൊണ്ടാകാം മലയാളികൾ  ‘കുഴപ്പങ്ങ’ളെയും ആപ്പിനെയും തള്ളിപ്പറയാത്തത്. കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ  സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ബാർ കോഴ വിവാദം, ആപ്പിന്റെ ദൽഹി വിജയ ത്തെ മുൻ നിർത്തി […]


Continue Reading