ഡ്രൈവിംഗ് പരീക്ഷ കഠിനമാകുന്നു

തിരുവനന്തപുരം :ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ കംപ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുകയും ലൈസൻസിന് കൂടുതൽ മാനദണ്ഡം വരുകയും ചെയ്തതോടെ ഡ്രൈവിംഗ് പരീക്ഷ കഠിനമാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തു അമ്പതു പേർക്കായി നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. എച്ച് , എട്ട് എന്നിവയാണ് കാർ, ഇരു ചക്ര വാഹന വിഭാഗത്തിന് ലൈസൻസിനായി വേണ്ടത്. ഒപ്പം, ലൈസൻസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചാൽ കയ്യോടെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ലൈസൻസുമായി മടങ്ങാം.


Continue Reading