കഥ|ബിനു|എന്റെ ശവി,എന്റെ ഭാഷ

അന്ന്പഠിക്കുമ്പോൾ രവി മിടുക്കനായിരുന്നു.കണക്കു മാത്രം മനസ്സിലായില്ല . ഭൂമിശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ പാഠവും ജയിക്കാനുള്ളതായപ്പോൾ,ഹിന്ദിയിലേക്ക് കടന്നു. ഹൃതിക് റോഷനും വിദ്യ ബാലനും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന വേദി. അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാതെ ഷോലേ കാണുന്നതെങ്ങനെ. ഒക്കെ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് ഹിന്ദിയേക്കാൾ മിടുക്കൻ മറാത്തി യാണെന്ന്, ഒരാൾ ഗുലാബ് ജാം നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ  പറഞ്ഞത് .കാരണം, സച്ചിൻ മറാത്തിയാണല്ലോ. അത് പഠിക്കാനിരിക്കവേ, ഭാരതത്തിന്റെ മൂല ഭാഷ സംസ്കൃതമാണെന്ന് ഓര്ക്കുന്നത്. നീണ്ട മരക്കമ്പിൽ തൂങ്ങി നിന്ന പാവം അക്ഷരങ്ങൾ. അത് പഠിക്കണം. തിരുവന്തോരത്ത് വന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കണ്ടേ. അല്പം റഷ്യൻ; അല്ലെ […]


Continue Reading