ഇസങ്ങൾ

നീ മനസ്സിലാകാത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ആധുനികതയുടെ അർത്ഥ മറിയാത്ത അടിക്കുറിപ്പുകൾ ചാർത്തുമ്പോൾ, ഞാൻ വിചിത്രമായതിനെ നിസ്സാരമെന്നു തള്ളികളയുകയായിരുന്നു നീ എന്നെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് കുരുക്കിലാക്കുമ്പോൾ , അവൻ എന്നെ അലിഖിത മായ ബോധതലത്തിൽ പ്രണയം കൊണ്ട് മൂടുകയായിരുന്നു. നീ മതപ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോൾ, അവൻ എന്നെ മൌനത്തിന്റെ സംഗീത- മാസ്വദിയ്ക്കാൻ കാതുകൾ കൊട്ടിയടക്കുകയായിരുന്നു .. മതം എന്നെ അടിമയാക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ദൈവം എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കി തുറന്നുവിടുന്നു . നീ ഭൌധീകതയുടെ വർണ്ണ വിസ്മയങ്ങളിൽ , സുഖം നുകരുമ്പോൾ […]


Continue Reading

കവിത|വേനൽ|സ്മിത ബി. ശശി

കത്തി കറുത്തിരുണ്ട് പുകച്ചുരുളായി അവൻ. എരിവു കുടലിലും മനസിലും. കനൽ വെയിൽ കാറ്റ് പ്രഭാതം ഇനി, വേനൽ മതിയെന്ന് മഴക്കാലത്ത്‌ പറയില്ലല്ലോ.


Continue Reading