ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്‌: സത്യം ആരാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നത്

കേരളം കത്തുകയാണ്. പശ്ചിമഖട്ട മലനിരകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പഠിച്ച ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ ഇപ്പോൾ വിവാദ വിഷയവുമായി. വയനാടും ഇടുക്കിയും കലാപ ഭൂമി പോലെ അക്രമാസക്തം. പക്ഷെ, സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രശ്നം മാത്രംമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്. അക്കാര്യത്തിൽ പുനർ വിചിന്തനത്തിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണക്കാകാതെ മലബാര് നിന്ന് കത്തുന്നതിനു പിന്നിൽ ഒരു പ്രതെയക രാഷ്ട്രീയമില്ലേ?. അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന വിധം ചില അക്രമങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി […]


Continue Reading