എഴുത്തുകാരൻ കള്ളനാണ് :പുനത്തിൽ |സെക്സിനെന്താ കുഴപ്പം| ഞാൻ ഹൈന്ദവൻ|ഭാര്യക്ക്‌ പറയാൻ വേദി കൊടുക്കൂ| എന്നെ ദഹിപ്പിക്കണം|

നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ വാസ്തവം എന്ന ‘സ്തവം’ ഇല്ല. അമ്പതു സതമാനം മാത്രമാണ് നേര് .അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്നത്‌. എന്നാൽ എഴുത്തുകാരന് സത്യാസന്ധതയില്ല .എഴുത്തുകാരൻ കള്ളനാണ്.അവൻ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. സെക്സ് പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിനു എന്താ കുഴപ്പം. ഒരാള്ക്കു ഭാര്യ മാത്രം പോരെന്നു തോന്നിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം.എന്നും ഒരേ ഭക്ഷണം ഒരേ പാത്രത്തില നിന്ന് ഒരേ കരി കൂട്ടി മടുതാൽ വരെ എന്താ ചെയ്യാ. അപ്പോൾ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കാമിചൽ മതി. അതിനെന്താ കുഴപ്പം. സെക്സ് […]


Continue Reading