പി ആർ രതീഷ്: വെയിലത്ത്‌ കവിതകൾ വിസിറ്റിംഗ്കാർഡാകുന്ന വിധം

  ഒരു തണൽ വിരിച്ച സായാഹ്നം. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പൂമുഖം അലങ്കരിച്ച തണൽ മരങ്ങൾക്കു  കീഴെ, സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അരികിലേക്ക്, ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നു. നാട ൻ കൈത്തറി മുണ്ടുടുത്ത്, തോളിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന തുണി സഞ്ചിയുമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൈയിൽ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ.  അയാൾ ഇത്തരു ണം പറഞ്ഞു: ഞാൻ പി. ആർ. രതീഷ്‌,ഞാനെഴുതിയ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ.  ചെറുപ്പക്കാരനായ കവിയുടെ മെല്ലിച്ച കൈകളിൽ ചൂടാറാത്ത കവിതാ പുസ്തകം. അപരിചിതന്റെ അമ്പരപ്പിനെ കവി ഒരു സൌഹൃദ ചിരിയിൽ […]


Continue Reading